Klauzula Informacyjna dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, przekazujemy podstawowe informacje dotyczące ochrony Pana/Pani danych osobowych:

  1. Administrator danych: Sopocka Organizacja Turystyczna, Zdrojowy 2, 81-720 Sopot, (dalej „SOT”)
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych przez przechowalnię bagażu oraz biuro zakwaterowań.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczna do realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, natomiast konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość świadczenia usługi przechowania bagażu.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@visit.sopot.pl